פרסומים מקצועיים
רשות המסים פרסמה 10 עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת 2020
משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019
ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021
פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה
טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה
הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה

Print This Post

ביום 24/04/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות") המסדירות את תשלום הפעימה השנייה של המענק, כולל הקלות בתנאי הזכאות למענק.

 

מענק לעצמאים, פעימה שנייה – מי זכאי?

מי שעומד בכל הפרמטרים הנקובים להלן –

 

 • יחיד, תושב ישראל, שעסק בעסק או במשלח-יד במהלך ששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020, ומלאו לו לפחות 20 שנה בשנת 2019;
 • סך הכנסתו החייבת והפטורה של העוסק (למעט שבח מקרקעין ורווח הון) בשנת 2018 לא עלה על 1 מיליון ₪ ברוטו לשנה. יובהר כי, סך הכנסתו כאמור בתקנות הינה לאחר ניכויים ולפני קיזוז הפסדים. הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם;
 • הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2018 לא פחתה מ- 714 ₪ לחודש;
 • העוסק הצהיר על שני הדברים הבאים:

א.  שהעסק היה פעיל ביום 29/02/20 ;

ב.  שהוא מעריך שבארבעת החודשים ממרץ עד יוני 2020, תהיה ירידה במחזור העסקאות של כ- 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ עד יוני  2019). באם יתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור יידרש העוסק להחזיר את המענק;

 • מי שהתחיל את עיסוקו לאחר יום 01/03/2019, יחושב המחזור לעניין השוואת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 כממוצע המחזור בתקופה שמיום תחילת עיסוקו ועד ליום 29/02/2020 , מוכפל ב-4;
 • הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 כאמור לעיל בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו. אולם, אם העסק נפתח בין יום 01/01/2019 ליום 01/10/2019 או שנפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנה זו, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד ליום  12/07/2020;

סכום המענק לעצמאים בפעימה השנייה :

 • המענק יהיה בסכום השווה ל-70% מסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק, אך לא יותר מ-10,500 ₪.
 • לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 ₪ – יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ₪.
 • תוספת לעסק קטן – עצמאי יהיה זכאי לתוספת למענק בסך 700 ₪ ככל שממוצע מחזוֹר עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 ₪  אך אינו עולה על 8,333 ₪, 1,875 ₪ ככל שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 ₪  אך אינו עולה על 16,667 ₪  או 3,025 ₪ ככל שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 ₪  אך אינו עולה על 25,000 ₪ .

מענק סיוע לשכיר בעל שליטה – מי זכאי ?

מי שעומד בכל הפרמטרים הנקובים להלן –

 

 • שכיר בעל שליטה (10%) בחברת מעטים (חברה בשליטתם של 5 אנשים לכל היותר), אשר מלאו לו  לפחות 20 שנה בשנת  2019;
 • קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה בששת החודשים שקדמו לחודש מרץ 2020 ;
 • סך הכנסתה החייבת של החברה כשהוא מוכפלת בשיעור ההחזקה בתוספת כלל הכנסותיו של בעל השליטה )לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו')  אינו עולה על 1 מיליון ₪ בשנת 2018.  הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות;
 • הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת 2018 לא פחתה מ- 714 ₪ לחודש;
 • מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בארבעת החודשים שממרץ עד יוני 2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019 . ולגבי חברה שהחלה את פעילותה לאחר יום 01/03/2019, יחושב המחזור לעניין השוואת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 כממוצע המחזור בתקופה שמיום תחילת עיסוקו ועד ליום 29/02/2020 , מוכפל ב-4;
 • חברה שהחלה את עיסוקה לאחר יום 01/10/2019 – בעל השליטה בה אינו זכאי למענק .
 • הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו, אולם אם העסק נפתח בין יום ה- 01/01/2019 ליום- 01/10/2019 או נפתח בשנת 2018 ובשנה זו לא שולם שכר לבעל המניות, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד ליום 12/07/2020.

סכום המענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים:

 • בעל שליטה שעמד בתנאים כאמור יהיה זכאי למענק בסך של 70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת בשנת 2018 או 10,500 ₪ כנמוך.
 • עם זאת, לגבי שכיר בעל שליטה אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 ₪ – יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 ₪.
 • הפיצוי מוגבל לסך של 10,500 ₪ בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר.

 

הוראות כלליות

 • המענק חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף.
 • הבקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה .
 • לא יקבל מענק עוסק או בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריו.
 • העוסק או החברה ידווחו למע"מ את הדיווחים לתקופות מרץ עד יוני  2020.
 • עוסקים פטורים בדיווח למע"מ בגין שנת 2020 ידרשו לדווח על המחזורים לתקופה מרץ עד יוני 2020 בנוסף לדיווח על המחזור השנתי.
 • את התביעה למענק יש להגיש למנהל רשת המסים בתוך 70 ימים מיום 3.5.2020, וזאת בטופס מקוון שקבע המנהל, והיא תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של השכיר בעל שליטה בתנאים לקבלת המענק כאמור.
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה