- שטראוס לזר ושות' - http://slcpa.co.il -

הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה

Posted By aharon On 27 באפריל 2020 @ 17:00 In פרסומים מקצועיים | No Comments

ביום 24/04/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות") המסדירות את תשלום הפעימה השנייה של המענק, כולל הקלות בתנאי הזכאות למענק.

 

מענק לעצמאים, פעימה שנייה – מי זכאי?

מי שעומד בכל הפרמטרים הנקובים להלן –

 

 • יחיד, תושב ישראל, שעסק בעסק או במשלח-יד במהלך ששת החודשים שקדמו לחודש אפריל 2020, ומלאו לו לפחות 20 שנה בשנת 2019;
 • סך הכנסתו החייבת והפטורה של העוסק (למעט שבח מקרקעין ורווח הון) בשנת 2018 לא עלה על 1 מיליון ₪ ברוטו לשנה. יובהר כי, סך הכנסתו כאמור בתקנות הינה לאחר ניכויים ולפני קיזוז הפסדים. הכנסות משותפות של בני הזוג יחולקו באופן שווה ביניהם;
 • הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק בשנת 2018 לא פחתה מ- 714 ₪ לחודש;
 • העוסק הצהיר על שני הדברים הבאים:

א.  שהעסק היה פעיל ביום 29/02/20 ;

ב.  שהוא מעריך שבארבעת החודשים ממרץ עד יוני 2020, תהיה ירידה במחזור העסקאות של כ- 25% לפחות לעומת התקופה המקבילה לה אשתקד (מרץ עד יוני  2019). באם יתברר כי לא פחתו המחזורים כאמור יידרש העוסק להחזיר את המענק;

 • מי שהתחיל את עיסוקו לאחר יום 01/03/2019, יחושב המחזור לעניין השוואת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 כממוצע המחזור בתקופה שמיום תחילת עיסוקו ועד ליום 29/02/2020 , מוכפל ב-4;
 • הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 כאמור לעיל בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו. אולם, אם העסק נפתח בין יום 01/01/2019 ליום 01/10/2019 או שנפתח בשנת 2018 והיה הפסד בשנה זו, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד ליום  12/07/2020;

סכום המענק לעצמאים בפעימה השנייה :

 • המענק יהיה בסכום השווה ל-70% מסכום הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק, אך לא יותר מ-10,500 ₪.
 • לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 ₪ – יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ₪.
 • תוספת לעסק קטן – עצמאי יהיה זכאי לתוספת למענק בסך 700 ₪ ככל שממוצע מחזוֹר עסקאותיו לחודש עולה על 1,500 ₪  אך אינו עולה על 8,333 ₪, 1,875 ₪ ככל שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 8,333 ₪  אך אינו עולה על 16,667 ₪  או 3,025 ₪ ככל שממוצע מחזור עסקאותיו לחודש עולה על 16,667 ₪  אך אינו עולה על 25,000 ₪ .

מענק סיוע לשכיר בעל שליטה – מי זכאי ?

מי שעומד בכל הפרמטרים הנקובים להלן –

 

 • שכיר בעל שליטה (10%) בחברת מעטים (חברה בשליטתם של 5 אנשים לכל היותר), אשר מלאו לו  לפחות 20 שנה בשנת  2019;
 • קיבל שכר בחברה בה הוא בעל שליטה בששת החודשים שקדמו לחודש מרץ 2020 ;
 • סך הכנסתה החייבת של החברה כשהוא מוכפלת בשיעור ההחזקה בתוספת כלל הכנסותיו של בעל השליטה )לרבות שכר עבודה, הכנסות פטורות, שכר דירה וכו')  אינו עולה על 1 מיליון ₪ בשנת 2018.  הייתה לבעל השליטה ובן זוגו הכנסות משותפות שאינן מגיעה אישית יחולקו באופן שווה ביניהם. ככל והינו בעל מניות ביותר מחברה אחת יסוכמו הכנסותיו מכל החברות;
 • הכנסת העבודה הממוצעת של בעל השליטה בשנת 2018 לא פחתה מ- 714 ₪ לחודש;
 • מחזור החברה ירד בשיעור של 25% לפחות בארבעת החודשים שממרץ עד יוני 2020 לעומת התקופה הזהה בשנת 2019 . ולגבי חברה שהחלה את פעילותה לאחר יום 01/03/2019, יחושב המחזור לעניין השוואת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 כממוצע המחזור בתקופה שמיום תחילת עיסוקו ועד ליום 29/02/2020 , מוכפל ב-4;
 • חברה שהחלה את עיסוקה לאחר יום 01/10/2019 – בעל השליטה בה אינו זכאי למענק .
 • הזכאות לפיצוי וגובה המענק יקבע על פי נתוני 2018 בתנאי שהוגש דו"ח לשנה זו, אולם אם העסק נפתח בין יום ה- 01/01/2019 ליום- 01/10/2019 או נפתח בשנת 2018 ובשנה זו לא שולם שכר לבעל המניות, תיבחן זכאותו לפיצוי לפי דו"ח 2019 ובתנאי שיוגש דוח שנתי עד ליום 12/07/2020.

סכום המענק לשכיר בעל שליטה בחברת מעטים:

 • בעל שליטה שעמד בתנאים כאמור יהיה זכאי למענק בסך של 70% מהכנסתו הממוצעת ממשכורת בשנת 2018 או 10,500 ₪ כנמוך.
 • עם זאת, לגבי שכיר בעל שליטה אשר הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו עולה על 40,000 ₪ – יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל-17.3% מהסכום שבו עולה הכנסת העבודה החודשית הממוצעת שלו על 40,000 ₪.
 • הפיצוי מוגבל לסך של 10,500 ₪ בגין כל החברות בהן מקבל בעל השליטה שכר.

 

הוראות כלליות

 • המענק חייב בתשלום מס הכנסה אך אינו חייב בדמי ביטוח ומס ערך מוסף.
 • הבקשה למענק תאושר תוך 5 ימים מיום הגשתה ותשולם בתוך 5 ימים מאישורה .
 • לא יקבל מענק עוסק או בעל שליטה בחברה שהייתה חייבת בניהול ספרים בשנת 2018 ולא ניהלה ו/או נפסלו ספריו.
 • העוסק או החברה ידווחו למע"מ את הדיווחים לתקופות מרץ עד יוני  2020.
 • עוסקים פטורים בדיווח למע"מ בגין שנת 2020 ידרשו לדווח על המחזורים לתקופה מרץ עד יוני 2020 בנוסף לדיווח על המחזור השנתי.
 • את התביעה למענק יש להגיש למנהל רשת המסים בתוך 70 ימים מיום 3.5.2020, וזאת בטופס מקוון שקבע המנהל, והיא תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של השכיר בעל שליטה בתנאים לקבלת המענק כאמור.

Article printed from שטראוס לזר ושות': http://slcpa.co.il

URL to article: http://slcpa.co.il/%d7%a4%d7%a8%d7%a1%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%9d_%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9d/%d7%94%d7%92%d7%9e%d7%a9%d7%aa-%d7%94%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%98%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%92%d7%93%d7%9c%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%a7-%d7%a9%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9c/

Copyright © 2012 שטראוס. All rights reserved.