פרסומים מקצועיים
רשות המסים פרסמה 10 עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת 2020
משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019
ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021
פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה
טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה
הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

Print This Post

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 ("החוק")  קובע הגבלות על תשלומים במזומן  לגבי עסקות , שירות , שכר עבודה , מתנות, תרומות והלוואות וכן הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם.

עוד קובע החוק הוראות בעניין עיצום כספי, עונשין, סמכויות פיקוח ואכיפה והוראות נוספות וכן שתי תוספות ובהן סכומים שונים.

תחילת החוק נקבעה ליום 1.1.2019, בכפוף לסייגים שונים.

רשות המסים פרסמה חוזר מקצועי 17/2018 בנושא החוק לצמצום השימוש במזומן, להלן עיקרי החוק והחוזר:

החוק מבדיל בין "עוסק" ל"אדם שאינו עוסק". עוסק הוא אדם או גוף, המבצע עסקת מכירה או מתן שירות במסגרת עסקיו. כך, שגם אם אדם הוא בעל עסק, אך העסקה, כדוגמת מכירת רכב, איננה במסגרת עיסוקו, הוא נחשב לאדם שאינו עוסק.

  • ניתן לשלם/לקבל עד 11,000 שקל במזומן, כאשר אחד מהצדדים לעסקה הינו עוסק.
  • מעל 11,000 שקל, כאשר אחד מהצדדים לעסקה הינו עוסק, ניתן לקבל/לשלם עד 10% מסכום העסקה במזומן או 11,000 שקל, הנמוך מבניהם.
  • ניתן לקבל/לשלם עד 50,000 שקל במזומן, כאשר שני הצדדים לעסקה אינם עוסקים. גם כאן אם סכום העסקה עולה על 50,000 שקל, ניתן לקבל רק עד 10% ממנה במזומן.
  • ניתן לקבל/לשלם עד 55,000 שקל במזומן, כאשר אחד מהצדדים לעסקה הינו .
  • מתנות: לא ניתן לתת ו/או לקבל סכום גבוה מ-50,000 שקל במזומן.
  • בני משפחה: ההוראות לעיל אינן חלות על קרובי משפחה, למעט תשלום שכר עבודה "קרובי משפחה" – הורים, בני זוג, ילדים, אחים, נכדים ובני זוג של כל אחד מאלו ו'אדם אחר הסמוך על שולחנו.

*הסכומים כוללים מע"מ

 החוק מגביל גם את השימוש בשיקים והיסבם, כדלקמן:

  • עוסק לא יכול לתת או לקבל תשלום בשיק, במסגרת עיסוקו ואף לא כתרומה או כהלוואה, מבלי ששם מקבל השיק נקוב (רשום). אין לתת/לקבל "צ'ק פתוח".
  • אדם שאינו עוסק לא יכול לקבל שיק ע"ס יותר מ-5,000 שקל מבלי ששמו נקוב בשיק.
  • על כל שיק מוסב חובה שיופיע שם המסב ותעודת הזהות שלו.
  • לבנק אסור לפרוע שיק מבלי ששם הנפרע נקוב בו או שיק מוסב שעולה על 10,000 שקל אם השיק הוסב יותר מפעם אחת או אם לא נקובים בו שמות המס והמוסב ומספר ת.ז של המסב.

חשוב לדעת שביצוע עסקאות במזומן מעל הסכומים הנקובים בחוק לצמצום השימוש במזומן מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין והעונש על כך נע בין עיצומים כספיים, דרך קנס של עד  226,000 שקל.

לעיתים עבירה מסוג זה יכולה להיחשב למעשה מרמה, אז הדין הוא עד לשלוש שנות מאסר בפועל.

מטרת מזכר זה הינה עדכון והסבת תשומת לב בלבד ואנו ממליצים להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו טרם ביצוע פעולות

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018