פרסומים מקצועיים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%

Print This Post

ביום חמישי האחרון חוקקה הוראת שעה בנוגע לשיעור המס שיחול, בגין דיבידנד, שיחולק לבעל מניות מהותי בחברה, החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017, מעודפים שנצברו בחברה עד לתום שנת 2016.

ככלל, בהתעלם מהוראת השעה, שיעור המס על דיבידנד שחולק / יחולק לבעל מניות מהותי / "חברה משפחתית" בה "הנישום המייצג" הינו בעל מניות מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה משלמת הדיבידנד, הינו 30%. בנוסף, על דיבידנד כאמור יכול שחל מס יסף בשיעור של 3% (החל משנת 2017 ו- 2 % עד שנת 2017), כתלות בגובה הכנסות היחיד.

הוראת השעה קובעת כי שיעור המס על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי כאמור, שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016 יהיה 25% בלבד (כולל מס יסף) וזאת בכפוף לחלוקת הדיבידנד החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017.

תשומת לבך כי, על מנת ליהנות מהטבת מס זו, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול ותשלומים אחרים בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, אסור שיפחת מממוצע סכום התשלומים כאמור, ששולמו למקבל הדיבידנד, על ידי החברה, בשנות המס 2015 ו- 2016.

נשמח לסייע ככל שיידרש.

רו"ח (עו"ד) גיאפייגנבוים – שותף מנהל מחלקתמיסים – 03-6237748

רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין – שותף במחלקת המיסים – 03-6237747

הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%