פרסומים מקצועיים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016

Print This Post
  • ביום 7 לספטמבר 2014 (יום א' השבוע) פרסמה רשות המסים נוהל "גילוי מרצון" (הוראת שעה) שהינו מעין המשך לנוהל קודם מלפני שנתיים.
  • במסגרת הנוהל, שמטרתו לעודד נישומים שעברו על חוקי המסים, לדווח כעת על הכנסות שלא דווחו בזמנו, או שהדיווחים היו חלקיים.
  • במסגרת הנוהל, יקבל הנישום חסינות מהליך פלילי ותינתן האפשרות להגיש בקשה "באופן אנונימי", ורק לאחר בירור חבות המס הנובעת מהבקשה, יוכל הנישום לבחור ולהזדהות בפני רשויות המס.
  • התקופה בה ניתן לנישומים להיכנס לתהליך תסתיים ביום 31 בדצמבר 2016, אולם עבור מי שיבחר במסלול של "בקשה אנונימית" תסתיים התקופה ביום 6 בספטמבר 2015 (שנה מיום תחולת הוראת השעה).
  • למי שסה"כ תוספת ההכנסות / ההון אינו עולה על סך 2 מיליון ש"ח והמס המתייחס  אינו עולה על 0.5 מיליון ש"ח, יכול לבחור ב"מסלול מקוצר", ללא אפשרות של "בדיקה אנונימית" לפני כן.

במשרדנו, הוקם צוות בראשות רו"ח (עו"ד) גיא פייגנבוים לטיפול בהוראת השעה.

הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016