פרסומים מקצועיים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014

תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)

Print This Post

לקוח/ה יקר/ה,

במסגרת חוק ההסדרים 2013 נקבעו מספר תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה). כמו כן, נקבעו הוראות מעבר אליהן יש להתייחס, לשם מתן הודעות לפקיד השומה.

 תמצית התיקונים:

1. חברה רשאית להגיש בקשה להיחשב כ"חברה משפחתית" רק תוך 3 חודשים מיום התאגדותה.

2. "חברה משפחתית" החל משנת 2014 – האפשרות היחידה של חברה קיימת רגילה (שלא סווגה כ"חברה משפחתית" בשנת 2013), שעובר ליום 1 באוגוסט 2013, עמדה בתנאים המאפשרים לה להיחשב "חברה משפחתית", להיות כן "חברה משפחתית" הנה באמצעות הגשת בקשה לפקיד השומה להפוך ל"חברה משפחתית" משנת המס 2014 ואילך. את הבקשה יש להגיש עד ליום 1 בדצמבר 2013.

 במקרה כזה יחול ההוראות שלהלן:

2.1. יראו את העודפים שנצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2013, כאילו חולקו כדיבידנד לבעלי המניות (תשלום המס בפועל בגין דיבידנד יידחה עד ליום 31 בדצמבר 2017 ללא הפרשי הצמדה וריבית). בעת חלוקה בפועל של העודפים האמורים לא יוטל מס נוסף.

2.2. לגבי נכסים שהיו קיימים בחברה עובר ליום 31 בדצמבר 2013 – בעת מכירתם יפוצל רווח ההון באופן לינארי כך שלגבי רווח ההון המיוחס לתקופה בה הייתה החברה חברה רגילה – יחול שעור המס השולי המקסימלי (בהתאם להוראות סעיף 121 לפקודה) ולגבי רווח ההון המיוחס לתקופה בה הייתה החברה "חברה משפחתית" – יחול שעור מס רווח הון של יחיד.

3. "חברה משפחתית" שחזרה להיות חברה רגילה, לא תוכל לשוב בעתיד ולהיות "חברה משפחתית". כמו כן, באם "חברה משפחתית" תבקש להיות חברה רגילה, אז היא תיחשב כחברה רגילה החל משנת המס שלאחר שנת הגשת הבקשה.

4. תנאי יציאה מתחולת "חברה משפחתית" :

4.1. "חברה משפחתית" קיימת המבקשת לצאת מתחולת הסעיף בשנת 2013, תמסור הודעה על כך לפקיד השומה. את ההודעה יש להגיש עד ליום 28 בנובמבר 2013.

4.2. "חברה משפחתית" המבקשת לצאת מתחולת הסעיף בשנת 2014, תמסור הודעה על כך לפקיד השומה. את ההודעה יש להגיש עד ליום 28 בנובמבר 2013.

4.3. "חברה משפחתית" שבשנת המס 2013 הוחלף הנישום המייצג בה בשל אי עמידתו בתנאים הרלוונטיים בסעיף, תמסור הודעה על כך לפקיד השומה. את ההודעה יש להגיש עד ליום 28 בנובמבר 2013.

5. במידה והנישום המייצג זכאי להטבות לפי סעיפים הקשורים לנכות, עולה חדש, תושב חוזר או תושב חוץ, אזי ההטבות תינתנה רק בהתאם לחלקו היחסי של הנישום במניות החברה. הוראה זו תחול לגבי רווחים שיצמחו החל משנת 2014.

6. בעת מכירת מניות של "חברה משפחתית" – קיימות הוראות ספציפיות המתייחסות למכירה החל משנת 2014.

7. חברה שחדלה לקיים את התנאים הנדרשים לסיווגה כ"חברה משפחתית" לא תסווג כ"חברה משפחתית" באותה שנת מס ודיבידנד אם חולק בשל רווחי אותה שנה ימוסה בשיעור מס של 25%/30%, לפי העניין. במקרה של פטירת נישום או במקרה של רכישת 25% או יותר ממניות החברה, לא יחול שעור המס האמור על דיבידנד שחולק.

8. על "חברות משפחתיות לא יחולו הוראות סעיפי 104א או 104ב לפקודה המאפשרים העברת נכסים לחברה על ידי בעלי מניותיה.

בברכה,

שטראוס לזר ושות'

רואי חשבון

 האמור לעיל מהווה עדכון והסבת תשומת הלב בלבד.