פרסומים מקצועיים
רשות המסים פרסמה 10 עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת 2020
משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019
ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021
פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה
טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה
הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה

Print This Post

בסוף דצמבר 2016 עברה בכנסת חקיקה לפיה נקבעו, בין היתר, תקרות פטור ממס על הפקדות כספים לרכיב הפיצויים בקופות גמל לקצבה אשר חריגה מהן תחויב במס שולי על העובד.

זקיפת הכנסת עבודה לגבי הפקדה על חשבון פיצויים

 הפקדות מעביד לקופות גמל לקצבה, על חשבון מרכיב הפיצויים, בסכומים העולים על תקרת הפיצויים (הפקדה בשיעור של 8.33% כפול משכורת העובד ביום ההפקדה או 32,000 ₪, לפי הנמוך), ייחשבו כהכנסת עבודה החייבת במס בידי העובד, כבר במועד ההפקדה, למעט הפקדות כאמור לקרן ותיקה (קופת גמל לקצבה שאושרה לפני שנת 1995).

תשלומי השלמה לפיצויים

נקבעה תקרה להפקדת כספים לקופות גמל לקצבה על חשבון השלמה לפיצויים כך שהפקדת סכומים העולים על תקרת ההשלמה לפיצויים, ייחשבו כהכנסת עבודה בידי העובד במועד הפקדתם. לעניין זה, התקרה הינה: סכום המתקבל מהכפלת תקרת הפיצויים במספר שנות העבודה אצל אותו מעביד, בניכוי הסכומים הצבורים החייבים במס, ששולמו לקופה בידי כל המעבידים בעד שנות העבודה האמורות.

לאור האמור, מוצע לבחון ביצוע תשלומי השלמה על חשבון פיצויים לפני יום ה- 31 בדצמבר 2016.

סכומי הפקדות על חשבון פיצויים, אשר סווגו כהכנסת עבודה במועד ההפקדה

הפקדות מעביד שראו אותן כהכנסת עבודה של העובד במועד בו שולמו, אשר התקבלו כמענק הון עקב פרישה, יהיו פטורות ממס. עם זאת, ריבית ורווחים אחרים שנמשכו מהקופה ומקורם בסכומים אלו, יחויבו בידי העובד במס בשיעור הקבוע בסעיף 125ג(ג) לפקודת מס הכנסה (15%).

סכומים שנמשכו מהקופה על ידי המעביד, יחויבו במס הכנסה בידו וינוכה מהם מס בהתאם לשיעור המס השולי המרבי על פי פקודת מס הכנסה. סכום שישולם על ידי המעביד כמס בגין משיכת הכספים, יישאר בקופת הגמל של העובד ויראו בו כסכום שהופקד על ידי העובד.

הפקדות המעביד שראו אותן כהכנסת עבודה של העובד במועד בו שולמו, כמצוין לעיל, אשר התקבלו כמענק הון עקב מוות, וכן ריבית וכל רווח אחר הנובעים מהם, יהיו פטורות ממס.

קצבה המשולמת מתוך סכום זה תיחשב כ"קצבה מוכרת", כהגדרתה בסעיף 9א לפקודת מס הכנסה, הפטורה ממס.

נשמח לסייע ככל שיידרש.

 רו"ח (עו"ד) גיא פייגנבוים – שותף מנהל מחלקת מיסים – 03-6237748

רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין – שותף במחלקת המיסים – 03-6237747

מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה