פרסומים מקצועיים
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון

Print This Post

החל משנת המס 2011, תוקן החוק לעידוד השקעות הון ובוטל מנגנון הטבות המס אשר היה נהוג, למעט ביחס למפעלי תיירות, ונקבעו הסדרי הטבות מס חדשים למפעלים תעשייתיים.

במסגרת ההסדר החדש נקבע, בין השאר, מס חברות אחיד למפעלי תעשייה יצואנים (יצוא בשיעור של 25% ומעלה), אשר יחול על כלל הכנסות המפעל הנובעות מפעילות ייצור (ללא תלות בתכנית), בשיעורים מופחתים כתלות במיקום המפעל.

בהתאם להוראות המעבר, חברה אשר הינה בעלת מפעל מאושר/מוטב (המסלולים הישנים) ואשר בחרה לעבור למסלול מפעל מועדף (המסלול החדש) בשנת 2013, תודיע על ויתור על המשך יישום הוראות הדין הישן לגבי תקופת ההטבות אשר נותרה והמעבר לדין החדש, במועד הגשת הדוח השנתי לשנת 2012 בטופס 908 המצ"ב (ימולא בשני העתקים ויועבר אל פקיד השומה הרלוונטי ואל מחלקת חוקי עידוד ברשות המיסים). לעניין זה קבע רשות המסים כי הכוונה למועד הגשת דוח 2012 ללא אורכות, דהינו עד ליום 31 במאי 2013.

על כן, יש לסיים את בחינת מסלול ההטבות המיטבי לחברה בהקדם על מנת שיהא ניתן להגיש את ההודעה במועד.

 

יובהר כי, מטרת המידע הנה עדכון והסבת תשומת לב בלבד. לאור זאת, לקוחות להם עניין בנושא מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ו/או לקבלת מידע נוסף.