פרסומים מקצועיים
רשות המסים פרסמה 10 עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת 2020
משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019
ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021
פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה
טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה
הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר

Print This Post

מבוטחים שכירים שהופסקה עבודתם, שגילם מעל גיל 67, אינם זכאים לדמי אבטלה. לפי תקנות החירום, ייתכן שהם זכאים למענק הסתגלות מיוחד, כפוף למבחן הכנסות, בהתאם להכנסות שלהם מקצבת פרישה, וזאת אם פוטרו או הוצאו לחל”ת כפוי החל מיום 01.3.2020, בשל משבר הקורונה.

הכללים לזכאות למענק הסתגלות מיוחד בגיל 67 ומעלה:

  1. קיום כל התנאים להלן בתקופה שמיום 01.3.2020 ועד ליום 19.04.2020: תושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי (גבר או אישה), בגיל 67 ומעלה, שהופסקה עבודתו בעקבות משבר הקורונה (פוטר או הוצא לחל”ת ל-30 יום לפחות), ועבד כעובד שכיר אצל מעסיק אחד או יותר במשך 3 חודשים רצופים לפחות לפני החודש שבו פוטר או שהוצא לחל”ת כפוי;
  2. יש לו הכנסות מקצבת פרישה בסכום שלא עולה על 5,000 ₪ לחודש (ברוטו). קצבת פרישה זו קצבה המשתלמת עקב: עבודה, שירות בצה”ל, שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר. יש לשים לב כי קצבת פרישה יכולה לכלול גם קצבת אובדן כושר עבודה, בתנאים מסויימים (בדומה לתנאים של הקיזוז מדמי האבטלה).

המידע על הקצבה מגיע למוסד לביטוח לאומי מטופס 126, שמשדר משלם הפנסיה/קצבת אובדן כושר עבודה למוסד לביטוח לאומי.

סכומי המענק תלויים במבחן ההכנסה, כאמור לעיל. ככל שההכנסה גבוהה יותר, אך לא עוברת את הסך של 5,000 ₪ ברוטו לחודש, המובטל יקבל מענק הסתגלות נמוך יותר. עבור חודש מרץ 2020 ישולמו מענקים בהדרגה עד סכום של 2,000 ₪ ועבור חודש אפריל 20020 ישולמו מענקים בהדרגה עד סכום של 4,000 ₪.

המוסד לביטוח לאומי מתכנן לשלם את המענק באופן אוטומטי לזכאים, לפי הנתונים כדלקמן:

  1. שידור טופס 100 מהמעסיק;
  2. שידור קובץ עם מועד הפסקת העבודה וסיבת הפסקת העבודה על ידי המעסיק;
  3. שידור פרטי חשבון הבנק של העובדים (ככל שניתן) על ידי המעסיק;
  4. קבלת המידע על הפנסיה ועל קצבת אובדן כושר עבודה מטופסי 126;
  5. מידע קיים במערכת הביטוח הלאומי, למשל למקבל קצבה.

ככל שאין למוסד לביטוח לאומי את כל המידע אצלו באופן זמין, יש להגיש בקשה בטופס 489 שנמצא באתר הביטוח הלאומי גם כטופס וגם כדיווח מקוון.

ביום 24.04.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה) (תיקון), התש"ף-2020, שמוסיפות חודש נוסף לתקנות המקוריות שפורסמו ביום 27.03.2020.

המוסד לביטוח לאומי ישלם מענק הסתגלות נוסף לבני 67 ומעלה שלא חזרו לעבודה בחודש מאי 2020 או למי שהוצאו לחל"ת למשך 30 יום או פוטרו בחודש מאי 2020.
המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים מרץ ואפריל. סכום המענק המירבי הוא 4,000 ש"ח ומותנה במבחן הכנסות שכולל הכנסות מפנסיה (קצבת פרישה לפי ההגדרה בפרק אבטלה בחוק הביטוח הלאומי).

אם הוגשה בקשה למענק עבור החודשים הקודמים – אין צורך להגיש בקשה פעם נוספת.

מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר