פרסומים מקצועיים
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים

Print This Post

לקוח/ה וידיד/ה יקר/ה,

בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) שאושר בכנסת ופורסם ברשומות ביום 5.8.13, עודכנו שיעורי מס הרכישה בקניית דירת מגורים החל מיום 1.8.2013 ועד ליום 31.12.2014 כדלקמן:

להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת דירת מגורים יחידה (כהגדרתה ברשומות):

  1. על חלק השווי שעד 1,470,560 שקלים חדשים – לא ישולם מס;
  2. על חלק השווי העולה על 1,470,560 שקלים חדשים ועד 1,744,270 שקלים חדשים – 3.5%;
  3. על חלק השווי העולה על 1,744,270 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים  – 5%;
  4. על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדשים ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;
  5. על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים -  10%.

 להלן מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה) :

  1. על חלק השווי שעד 1,089,350 שקלים חדשים – 5%;
  2. על חלק השווי העולה על 1,089,350 שקלים חדשים ועד 3,268,040 שקלים חדשים – 6%;
  3. על חלק השווי העולה על 3,268,040 שקלים חדשים ועד 4,500,000 שקלים חדשים  – 7%;
  4. על חלק השווי העולה על 4,500,000 שקלים חדשים ועד 15,000,000 שקלים חדשים – 8%;
  5. על חלק השווי העולה על 15,000,000 שקלים חדשים – 10%.

  (*)  רכישת זכות במקרקעין שאינה דירת מגורים תגרור עִמה חבות במס ברכישה בשיעור 6%, במקום 5%. כאשר מדובר ברכישת זכות במקרקעין שקיימת לגבּיה תכנית בנייה המתירה בניה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשַמש למגורים, תוחזר לרוכש שישית (1/6) ממס הרכישה ששילם (בצירוף הפרשי הצמדה וריבית) – דהיינו, 1% מסך המס ששילם – ובלבד שלא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות.

בברכה,

שטראוס לזר ושות'

רואי חשבון

האמור לעיל מהווה עדכון והסבת תשומת הלב בלבד.