פרסומים מקצועיים
רשות המסים פרסמה 10 עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת 2020
משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019
ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021
פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה
טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה
הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים

Print This Post

ביום חמישי אישרה ועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) את הפרק בחוק ההסדרים לשנים 2017 ו-2018 העוסק ב"חברות ארנק", במשיכות של "בעל מניות מהותי" בחברה ובמיסוי רווחים צבורים ב"חברת מעטים" -

 מיסוי "חברות ארנק"

הכנסתה החייבת של "חברת מעטים" (חברה שהנה בשליטת 5 אנשים לכל היותר, היא אינה חברת בת לאחרת ואין לציבור עניין ממשי בה) הנובעת מפעילותו של היחיד, שהוא בעל מניות מהותי בה, כנושא משרה או כנותן שירותי ניהול וכיו"ב בחבר בני אדם, תחשב כהכנסתו של היחיד מיגיעה אישית מעסק, משלח יד, משכורת או הכנסה פירותית אחרת, לפי העניין.

 במידה והכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד עבור מעסיקו, תחויב הכנסת בעל המניות כמשכורת בהתקיים התנאים הבאים:

א. המקור של לפחות 70% מהכנסתה / הכנסתה החייבת, של חברת המעטים, בשירות הניתן מאת היחיד או מעובדי חברת המעטים, לאדם אחד או לקרובו.

ב. השירות ניתן במשך 30 חודשים מתוך תקופה של ארבע שנים. במניין 30 החודשים תיכלל גם התקופה שקדמה ליום 31 בדצמבר 2016 .

 האמור לעיל לא יחול על שירות שניתן על ידי שותף בשותפות או על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר.

משיכת כספים מחברה בידי "בעל מניות מהותי" -

"בעל מניות מהותי" (החזקה של מעל 10% ממניות החברה) שמשך כספים מהחברה ולא החזירם עד לתום שנת המס שלאחר השנה שבה נמשכו, יראו במשיכה באותו המועד כהכנסתו של בעל המניות המהותי מדיבידנד.

במידה ולחברה לא היו רווחים, כהגדרתם בחוק החברות, יראו במשיכה כהכנסת עבודה, אם מתקיימים יחסי עובד מעביד. במידה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד יראו במשיכה, כהכנסה מעסק או משלח יד.

מסכום שיחשב כמשיכה יוקטנו הסכומים הבאים:

 • יתרת זכות של בעל המניות;
 • הלוואה בנקאית שנטלה החברה והועברה תוך 60 יום לבעל המניות המהותי והוא נושא בכל עלויות ההלוואה;
 • בנכס שהוא דירה : הלוואת משכנתא מתאגיד בנקאי.

 דגשים –  

 • יראו כמשיכה גם העמדת נכס של חברה לשימושו של בעל המניות המהותי, במישרין או בעקיפין. "נכס" – דירה, חפצי אומנות או תכשיטים, כלי טיס, כלי שייט ונכסים אחרים כפי שיקבעו.
 • משיכות בסכום מצטבר שלא עלו ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על סכום של 100,000 ₪, לא יחויבו כמשיכה.
 • עד למועד החיוב יחולו על המשיכה הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה (חיוב ריבית רעיונית).
 • הלוואה שניתנה לחברה אחרת, שאינה "חברה שקופה" ("חברה משפחתית" או "חברה בית") והמשמשת לתכלית כלכלית בחברה המקבלת, לא יראו אותה כמשיכה.
 • מאחר ולפי החוק הקיים, ניתן היה  לבטל את סווג החברה כ "חברה משפחתית" לשנת 2017 בהודעה שתוגש לפקיד השומה עד סוף חודש נובמבר 2016, נקבעה הוראה לפיה חברות תוכלנה לבטל את הסיווג כ"חברה משפחתית" עד לסוף חודש ינואר 2017.

חלוקת רווחים צבורים בחברת מעטים -

 נקבע כי מנהל רשות המסים, בהתייעצות עם ועדה שתוקם, רשאי להורות לפקיד השומה לראות ב – 50% לפחות מתוך רווחיה של אותה חברה לשנת מס פלונית, שטרם חולקו עד תום חמש שנים שלאחר שנת המס הפלונית, כאילו חולקו כדיבידנד בתנאים הבאים:

 • רווחיה הנצברים של החברה, שטרם חולקו, עולים על 5,000,000 ₪;
 • החלוקה לא תזיק לפיתוחו או לקיומו של עסק החברה;
 • תוצאת אי החלוקה אינה בהתחמקות ממס;
 • לאחר הוראת המנהל על החלוקה, לא יפחתו מ- 3,000,000 ₪, רווחיה הנצברים לתום אותה שנה ולתום השנה שקדמה להוראת המנהל.

חלוקת דיבידנד מינואר עד ספטמבר 2017 בשיעור מס מוטב של 25% – הוראת שעה

הוראת השעה קובעת כי שיעור המס יהיה 25% וללא "מס יסף" ובלבד שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר, 2016 ובתנאים הבאים:

 • הדיבידנד יחולק מהחברה ויתקבל בידי בעל המניות המהותי בתקופה שמיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017;
 • בכל אחת משלוש שנות המס 2017 עד 2019 לא יוקטן הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה המחלקת, מממוצע התשלומים כאמור ששולמו לו בשנות המס 2015 ו-2016.

גילוי מרצון ליהלומנים

ביום 18 לדצמבר 2017 הודיעה רשות המיסים כי בהמשך לעבודת הוועדה לבחינת דרכי הטיפול ביהלומנים, גובשו הסכמות  ביחס למיסויי הענף אשר יבשילו לידי חקיקה כבר בשנת 2017 לפיהן, ירשמו יהלומים בספרי היהלומן (מאזן סוף שנה לצרכי מס) לפי עקרון העלות (למעט חריגים) וירשמו בהנהלת החשבונות לפי שיטת "המלאי התמידי" (החל משנת 2018). כמו כן, נקבעו באישור משרד המשפטים עקרונות מותאמים שנועדו לאפשר לנישומים מענף היהלומים להגיש בקשות לגילוי מרצון במסגרת הנוהל שפרסמה הרשות בחודש ספטמבר 2014 ושתוקפו עומד להסתיים בסוף השנה.

מטרת מזכר זה הינה עדכון ואנו ממליצים להיוועץ בגורם המקצועי המתאים במשרדנו טרם ביצוע פעולות.

 

 

עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים