פרסומים מקצועיים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

Print This Post

לקוח/ה וידיד/ה יקר/ה,

מצ"ב לעיונך עלון מידע לשנת 2011 ובו מידע ונתונים המתייחסים, בין השאר, לשנת 2012.

עלון המידע מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס.

תשומת לבכם למספר עניינים אליהם יש להתייחס לאור תיקוני החקיקה שיכנסו לתוקף החל משנת המס 2012:

  1. לאור העלאת שעור מס רווח ההון החל משנת 2012 (העלאה של 5%), מוצע לשקול ביצוע "מכירה רעיונית" של ניירות ערך נסחרים בבורסה ויחידות בקרן נאמנות פטורה, במהלך חודש דצמבר 2011. את הפרוצדורה של ה"מכירה הרעיונית" יש לבצע אל מול הבנק / הברוקר אצלו מתנהלים ניירות הערך.
  2. לאור העלאת שיעורי המס על דיבידנדים החל משנת המס 2012 (העלאה של 5%), מוצע לשקול הקדמת חלוקת דיבידנדים לחודש דצמבר 2011.
  3. מכיוון שהחל משנת המס 2012 לא ניתן יהיה לקזז הפסדי הון שוטפים מהכנסות דיבידנד שיקבל "בעל מניות מהותי" מחברות שבשליטתו, מוצע לשקול, במקרים המתאימים, מימוש ניירות ערך בהם גלומים הפסדים (לרבות במסגרת "מכירה רעיונית"), במהלך חודש דצמבר וקיזוז ההפסד אל מול הכנסה מדיבידנד בשנת 2011.
  4. לאור העלאת מדרגת המס העליונה על יחידים החל משנת המס 2012 (העלאה של 3%), מוצע ליחידים לשקול מימוש עד סוף השנה של נכסים הוניים, שאינם ניירות ערך סחירים, שנרכשו לפני שנת 2003 ושל נכסי מקרקעין שנרכשו לפני יום 7/11/2011.

מוצע לשקול הקדמת הכנסות ודחיית הוצאות לאור העלאת שיעורי המס.

יובהר כי, מטרת העלון הנה עדכון והסבת תשומת לב בלבד. לאור זאת, לקוחות להם עניין באלו מהנושאים שפורטו בעלון, בחוזרים ובהוראות הביצוע הנזכרים בו ובנושאי מיסים שונים, מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ו/או לקבלת מידע נוסף.

לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012