פרסומים מקצועיים
רשות המסים פרסמה 10 עמדות חייבות בדיווח חדשות לגבי שנת 2020
משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019
ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021
פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה
טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה
הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל
מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה
חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית
הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות
מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות
הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה
מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר
מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית
זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת
זכאות למענק לעצמאיים
רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020
דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019
תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה
ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת
מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020
הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%

Print This Post

לקוחות וידידים יקרים,

 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה-2015. בהתאם לצו, לגבי עסקאות אשר מועד החיוב במע"מ בגינן חל מיום 1 באוקטובר 2015, שיעור המע"מ  יהיה 17%.

 1. בעסקאות מכר טובין

ככלל מועד החיוב במס על עסקת מכירת טובין חל ביום המסירה. היינו על כל העסקאות בהן נמסרו הטובין עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על מסירות החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.

וזאת למעט אם המוכר הינו עוסק קטן אשר לגביו מועד החיוב במע"מ הינו ביום קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.  היינו אם התמורה תתקבל עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על תמורה שתתקבל החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%. עוסק קטן כהגדרתו בחוק הינו עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וכן יצרן אשר מחזור העסקאות שלו נמוך מ- 3,800,000 ש"ח כולל מע"מ או יצרן אשר בעסקו מועסקים יותר מ -6 מועסקים אך לא יותר מ- 17 מועסקים.

2. בעסקאות שרות

ככלל מועד החיוב במס על עסקת מתן שירות חל ביום התשלום ועל הסכום ששולם.  היינו אם התמורה תתקבל עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על תמורה שתתקבל החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.

וזאת למעט אם מדובר על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או עסקה שלא נקבע לה מחיר, או עסקה שתמורתה כולה או מקצתה  אינה בכסף, או על שירות שניתן על ידי עוסק החייב לנהל פנקסיו לפי תוספת יא להוראות ניהול ספרים ואשר מחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ש"ח.  במקרים אלו מועד החיוב במס הינו עם מתן השירות.

3. עסקאות מכר מקרקעין

מועד החיוב במע"מ על עסקות מכר מקרקעין  הינו יום המסירה או יום רישום בטאבו או יום התשלום לפי המוקדם. היינו בעסקאות בהן נמסר הנכס או נרשם בטאבו או תתקבל תמורה עד ליום 30 בספטמבר 2015, שיעור המע"מ שיחול יהיה 18% על עסקאות  בהן נמסר הנכס או נרשם בטאבו  תתקבל תמורה מיום 1 באוקטובר 2015 ואילך שיעור המע"מ שיחול יהיה 17%.

4. עסקאות השכרת נכסים

מועד החיוב במע"מ על עסקאות השכרת הנכסים הינו יום התשלום ועל הסכום ששולם.

היינו אם התמורה תתקבל עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על תמורה שתתקבל החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.

5 חשבוניות זיכוי

חשבונית זיכוי תוצא עם שיעור המע"מ שהופיע על החשבונית אותה היא באה לתקן וזאת ללא קשר למועד הוצאת חשבונית הזיכוי.

יובהר כי, מטרת המידע הנה עדכון והסבת תשומת לב בלבד. לאור זאת, לקוחות להם עניין בנושא מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ו/או לקבלת מידע נוסף. 

הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%