פרסומים מקצועיים
לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019
שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים
החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018
חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים
לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018
חידוש נוהל גילוי מרצון
מיסוי הפקדות לקופת פיצויים – חקיקה חדשה
הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%
לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017
עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים
דחיית מועד דיווח הדוחות התקופתיים בגין חודש ספטמבר 2016
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2016
לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016
תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך
הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2015
לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015
תזכורת להגשת הודעה על חזרה מבקשה להיחשב כ"חברה משפחתית"
הנחיית רשות המיסים לעניין זקיפת שווי על רכבי מאגר
הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016
דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329
מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014
אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2013
עדכון שיעור ריבית 3(ט) ו- 3(י) לשנת 2014
חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס
אורכה למועד מסירת הודעות ביחס לנאמנות קרובים
הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014
לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014
תיקונים מהותיים לעניין "חברה משפחתית" (תיקון 197 לפקודת מס הכנסה)
עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים
שינוי בשיעור המע"מ מ 17% ל 18%
מעבר למסלול החדש (מפעל מועדף) בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון
דחיית המועד האחרון להגשת הדוחות השנתיים טופס 126 ו 856 לשנת המס 2012
אגרה שנתית לחברות לשנת 2013
עדכון שיעור ריבית 3(י) ו 3(ט) לשנים 2012, 2013 ו 2014
עדכון מדרגות מס רכישה לשנת 2013 בהתאם למדד שנת 2012
הטיפול בזכאות לקבלת מעמד של עולה חדש או תושב חוזר ותיק
לקראת תום שנת 2012 והיערכות לשנת 2013
לקראת תום שנת 2011 והיערכות לשנת 2012

הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%

Print This Post

לקוחות וידידים יקרים,

 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה-2015. בהתאם לצו, לגבי עסקאות אשר מועד החיוב במע"מ בגינן חל מיום 1 באוקטובר 2015, שיעור המע"מ  יהיה 17%.

 1. בעסקאות מכר טובין

ככלל מועד החיוב במס על עסקת מכירת טובין חל ביום המסירה. היינו על כל העסקאות בהן נמסרו הטובין עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על מסירות החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.

וזאת למעט אם המוכר הינו עוסק קטן אשר לגביו מועד החיוב במע"מ הינו ביום קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.  היינו אם התמורה תתקבל עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על תמורה שתתקבל החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%. עוסק קטן כהגדרתו בחוק הינו עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וכן יצרן אשר מחזור העסקאות שלו נמוך מ- 3,800,000 ש"ח כולל מע"מ או יצרן אשר בעסקו מועסקים יותר מ -6 מועסקים אך לא יותר מ- 17 מועסקים.

2. בעסקאות שרות

ככלל מועד החיוב במס על עסקת מתן שירות חל ביום התשלום ועל הסכום ששולם.  היינו אם התמורה תתקבל עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על תמורה שתתקבל החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.

וזאת למעט אם מדובר על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או עסקה שלא נקבע לה מחיר, או עסקה שתמורתה כולה או מקצתה  אינה בכסף, או על שירות שניתן על ידי עוסק החייב לנהל פנקסיו לפי תוספת יא להוראות ניהול ספרים ואשר מחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ש"ח.  במקרים אלו מועד החיוב במס הינו עם מתן השירות.

3. עסקאות מכר מקרקעין

מועד החיוב במע"מ על עסקות מכר מקרקעין  הינו יום המסירה או יום רישום בטאבו או יום התשלום לפי המוקדם. היינו בעסקאות בהן נמסר הנכס או נרשם בטאבו או תתקבל תמורה עד ליום 30 בספטמבר 2015, שיעור המע"מ שיחול יהיה 18% על עסקאות  בהן נמסר הנכס או נרשם בטאבו  תתקבל תמורה מיום 1 באוקטובר 2015 ואילך שיעור המע"מ שיחול יהיה 17%.

4. עסקאות השכרת נכסים

מועד החיוב במע"מ על עסקאות השכרת הנכסים הינו יום התשלום ועל הסכום ששולם.

היינו אם התמורה תתקבל עד ליום 30 בספטמבר 2015 שיעור המע"מ שיחול יהיה 18%, על תמורה שתתקבל החל מיום 1 באוקטובר 2015 יחול מע"מ בשיעור 17%.

5 חשבוניות זיכוי

חשבונית זיכוי תוצא עם שיעור המע"מ שהופיע על החשבונית אותה היא באה לתקן וזאת ללא קשר למועד הוצאת חשבונית הזיכוי.

יובהר כי, מטרת המידע הנה עדכון והסבת תשומת לב בלבד. לאור זאת, לקוחות להם עניין בנושא מוזמנים לפנות למשרדנו לייעוץ ו/או לקבלת מידע נוסף. 

הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%