עריכת דוחות כספיים על פי תקנות ניירות ערך

לאור הדרישות שנקבעו על ידי רשות לניירות ערך להפרדת שרותי הביקורת ושרותי עריכת הדוחות הכספיים. המחלקה מספקת שרותי עריכת דוחות כספיים לחברות שחלים עליהן כללי הרשות לניירות ערך, ואינן נמנות על לקוחות המשרד בתחום הביקורת.