download

משיכות בעלים – הכנסה לפי סעיף 3(ט1)לפקודת מס הכנסה – סגירת יתרות חובה שנוצרו לפני 31 בדצמבר 2019

מיסוי משיכות כספים והעמדת נכסים לרשות בעל המניות המהותי: סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה עוסק בחיוב משיכות מחברה על ידי בעל מניות מהותי יחיד (לרבות תאגיד שקוף) כמפורט להלן:  משיכות כספים המבוצעות על ידי בעל מניות מהותי מהחברה שבבעלותו. משיכות …

download

ספירת מלאי העסק עד ליום 31/3/2021

רשות המסים פרסמה היום, את ההודעה הבאה:  הוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – התשל"ג, 1973 (להלן: "הוראות ניהול ספרים") קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו.  כידוע הוכרז בישראל …

download

פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורנה

כחלק מחבילות התמריצים של הממשלה לשם התמודדות המשק עם המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה, ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020 בתקנות נקבע, כי נישום שרכש במהלך התקופה 1.9.2020–30.6.2021  ציוד …

download

טיוטת תקנות לקבלת כפל פחת על ציוד שיירכש בתקופה 1 בספטמבר 2020 עד 30 בנובמבר 2021 וישמש בפעילות מזכה

משרד האוצר פרסם טיוטה של תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה (הוראת שעה), התש"ף- 2020.  לפי הנוסח המוצע הזכות לכפל פחת תינתן לנישום שעיקר פעילותו בשנת המס בה נתבע הפחת מוגדרת כ"פעילות מזכה", ו-50% מהכנסתו בשנת המס …

7133634999_b674bca9b9

הוראת מנכ"ל 4.17 – תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל

על מנת לסייע בקליטת עובדים נוספים בישראל ולעודד השקעות במשק, מופעלים שלושה מסלולי סיוע בהם משתתף משרד הכלכלה והתעשייה בעלות השכר של העובד בשיעורים ובמועדים שונים. ההוראה שבנדון באה להסדיר ולפרט את מסלולי הסיוע האלו.  הסיוע יינתן באמצעות סבסוד חלקי …

4109134247_4c209b8334_z

מענקים להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בשלושה מסלולים לפי הוראת מנכ"ל 4.54

הרשות להשקעות, בשיתוף עם משרד האוצר, מקצה 100 מיליון שקלים במקצה חדש בתכנית להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה בכל הארץ! התכנית עודכנה בהתאם לצו השעה, במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה מנגיף הקורונה והיא כוללת מסלולים מהירים, שיאפשרו מתן …

7787916744_e3b8b2aceb_b1

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים – תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פרסמה 3 תכניות מענקים לעסקים בעקבות הקורונה: סיוע במימון התאמות בעסק לשגרת קורונה – הסיוע יינתן לעסקים שיקימו, ישדרגו, או יפרסמו בפלטפורמות דיגיטליות, יקימו אתר אינטרנט לטובת מתן שירותים ואספקת מוצרים מרחוק, וכן לביצוע התאמות מבנה …

download

חוק מענק לעידוד תעסוקה – פעימה רביעית

הכנסת אישרה את הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה. במסגרת החוק נקבע, כי סכום המענק יחולק לארבע פעימות בעבור כל אחד מחודשי העסקתו של העובד בתקופה שבין יוני 2020 עד ספטמבר 2020: עבור מי שהוחזר ע"י המעסיק לעבודתו מה-19 לאפריל, יהיה …

download

הגשת בקשה למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות

נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה בחברות. הגשת הבקשות למענק תבוצע באמצעות טופס מקוון באתר רשות המסים והתשלום יופקד תוך ימים ספורים בחשבון הבנק.  רשות המסים שלחה הודעות סמס לזכאים פוטנציאלים, שזוהו מתוך רשימת שכירים …

download

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות

במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט להעניק מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות, כמפורט להלן:  יובהר כי הנ"ל מבוסס על החלטת ממשלה בלבד כרגע (טרם פורסמו תקנות / חקיקה בנושא זה).       …

download

הגמשת הקריטריונים והגדלת המענק שישולם בפעימה השנייה

ביום 24/04/2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים), התש"ף – 2020 (להלן: "התקנות") המסדירות את תשלום הפעימה השנייה של המענק, כולל הקלות בתנאי הזכאות למענק.   מענק לעצמאים, פעימה שנייה – מי זכאי? מי …

download

מענק הסתגלות מיוחד לבני גיל 67 ויותר

מבוטחים שכירים שהופסקה עבודתם, שגילם מעל גיל 67, אינם זכאים לדמי אבטלה. לפי תקנות החירום, ייתכן שהם זכאים למענק הסתגלות מיוחד, כפוף למבחן הכנסות, בהתאם להכנסות שלהם מקצבת פרישה, וזאת אם פוטרו או הוצאו לחל”ת כפוי החל מיום 01.3.2020, בשל …

download

מענק הסיוע לעצמאים יורחב משמעותית

משרד האוצר פרסם קריטריונים חדשים לפיהם, יורחב מעגל העצמאים הזכאים באופן משמעותי ולפי הערכה יכלול כ 600 אלף עצמאים. גם שכירים בעלי שליטה יכללו כעת במענק. להלן ההודעה המלאה של משרד האוצר. אנו נמשיך ונעדכן באופן מפורט יותר לאחר פרסום …

download

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת המשבר בעקבות נגיף הקורונה לגבי עובד שהוצא בשל המשבר לחל"ת

רשות המסים פרסמה, הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, זאת לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים …

download

זכאות למענק לעצמאיים

ברצוננו לעדכנכם על החלטות מישיבה של הוועדה המיוחדת לענייני עבודה ורווחה בכנסת בעניין הזכאות למענק לעצמאיים. זכאות למענק לעצמאיים מענק בסך של 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 עד 6,000 ₪. הבדיקה היא לפי דו"ח המס האחרון שהוגש, קרי 2018. …

download

רשות המסים תכיר, לצורך ניכוי מס תשומות, בהעתק חשבונית עבור עסקאות שבוצעו החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020

רשות המסים פרסמה היום החלטת מיסוי שמאפשרת באופן זמני, החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.5.2020, לכלול בדוח התקופתי למע"מ ולנכות מס תשומות גם בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס …

download

דחיית המועדים להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019

רשות המיסים הודיעה על דחיית המועדים  להגשת הדוחות השנתיים לשנת המס 2019 בחודשיים אלו המועדים החדשים להגשת הדוחות: • דוח שנתי במס הכנסה מקוון ליחידים יוגש עד ל-  30.7.2020  • דוח שנתי במס הכנסה לחברות ולמלכ"רים יוגש עד ל- 30.7.2020  • …

ביטוחלאומי

תהליך הגשת תביעה לדמי אבטלה לאור משבר הקורונה

רק לאחר ביצוע ההנחיות המפורטות להלן המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי אבטלה לעובד שהוצא לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק, או פוטר מהעבודה, בעקבות משבר הקורונה: רישום באתר לשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה) העובד חייב להירשם באתר לשכת התעסוקה באופן מקוון או …

download

ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

לידיעתכם, הוחלט ברשות המסים להעניק ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת שתוקפם פג בתקופה שמתחילה ביום 1.3.2020 ומסתיימת ביום 30.6.2020. תוקף תעודת הרישום יוארך אוטומטית בארבעה חודשים מהיום שבו פגה תעודת הרישום. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה …

download

מועדי דיווח ותשלום המע"מ לחודשים ינואר- פברואר 2020

מועדי הדיווח והתשלום למע"מ עבור התקופה של החודשים ינואר ופברואר 2020 עודכנו ויהיו כמפורט: מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי , נדחה עד ליום ה- 27 באפריל 2020 . מועד הדיווח והתשלום של המדווחים דווח חד- חודשי, …

4109134247_4c209b8334_z

הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים

על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. תנאי זכאות: המסלול מיועד …

alon18pic

לקראת תום שנת 2018 והיערכות לשנת 2019

א.    הקדמה בשנת 2018 היינו עדים לשינויים בחוקי המס, בהחלטות בתי המשפט בנושאים תקדימיים ובהוראות מקצועיות חדשות של רשות המיסים. עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בשנים …

7787916744_e3b8b2aceb_b1

שיעור המס החל על משקיע תושב ישראל בקרן גידור המשקיעה בנכסים פיננסיים

ביום 16.12.2018, פורסמה הנחיה של רשות המיסים כי  יחיד תושב ישראל המשקיע בקרן גידור כאמור וההכנסה מהשקעה זו אינה מהווה הכנסה מעסק בידיו, יחויב במס (וכך גם יהיה הניכוי במקור על-ידי הקרן) בשיעור הקבוע בסעיף 91(ב)(1) לפקודת מס הכנסה (דהיינו, בשיעור שלא יעלה …

7133634999_b674bca9b9

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 ("החוק")  קובע הגבלות על תשלומים במזומן  לגבי עסקות , שירות , שכר עבודה , מתנות, תרומות והלוואות וכן הגבלות על שימוש בשיקים והיסבם. עוד קובע החוק הוראות בעניין עיצום כספי, עונשין, סמכויות פיקוח ואכיפה והוראות נוספות וכן שתי תוספות …

רשות המיסים

חוזר מס הכנסה מספר 18/2018 – בנושא: תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים

רשות המיסים פרסמה חוזר מס הכנסה  18/2018, המתייחס, בין היתר, להבשלה של זכויות התלויה באירוע אקזיט או הנפקה בבורסה וקובע, כי במקרה כזה גם אם ההקצאה ומועדי ההבשלה הינם על-בסיס תקופת עבודה ובד בבד מותנים ביעד ביצוע של אקזיט או הנפקה, …

2700075450_710b0dffdd

לקראת תום שנת 2017 והיערכות לשנת 2018

בשנת 2017 היינו עדים לשינויים מהותיים בחוקי המס, בהחלטות בתי המשפט בנושאים תקדימיים ובהוראות מקצועיות חדשות של רשות המיסים.עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס.

4109134247_4c209b8334_z

חידוש נוהל גילוי מרצון

נוהל גילוי מרצון המאפשר לישראלים שלא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים הוארך ויהיה בתוקף עד סוף שנת 2019, למעט המסלול האנונימי שיהיה בתוקף עד סוף שנת 2018.

download

הטבת מס – הוראת שעה – חלוקת דיבידנד החל מחודש ינואר ועד חודש ספטמבר 2017 – בשיעור מס מוטב של 25%

הוראת השעה קובעת כי שיעור המס על דיבידנד שיחולק לבעל מניות מהותי כאמור, שמקורו ברווחים שנצברו עד ליום 31 בדצמבר 2016 יהיה 25% בלבד (כולל מס יסף) וזאת בכפוף לחלוקת הדיבידנד החל מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 30 בספטמבר 2017. בכפוף למפורט להלן.

ALON16

לקראת תום שנת 2016 והיערכות לשנת 2017

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בשנים האחרונות נעשו שינויים תדירים ומהותיים בחוקי המס השונים, לגביהם רצוי התעדכן לשם ביצוע התאמות ותכנון ההתנהלות. תשומת ליבך מופנית למספר עניינים מהותיים המפורטים בעלון, שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, ופסיקה מהשנה החולפת.

download

עדכון מועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) – מיסוי "חברות ארנק", משיכות בעלים, רווחים צבורים ב"חברת מעטים", הוראת שעה לשנת המס 2017 בדבר חלוקת דיבידנד וגילוי מרצון ליהלומנים

ביום חמישי אישרה ועדת הכספים של הכנסת (טרם עבר הצבעה בכנסת) את הפרק בחוק ההסדרים לשנים 2017 ו-2018 העוסק ב"חברות ארנק", במשיכות של "בעל מניות מהותי" בחברה ובמיסוי רווחים צבורים ב"חברת מעטים"

alon15pic

לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בשנים האחרונות נעשו שינויים תדירים ומהותיים בחוקי המס השונים, לגביהם רצוי התעדכן לשם ביצוע התאמות ותכנון ההתנהלות. תשומת ליבך מופנית למספר עניינים מהותיים המפורטים בעלון, שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, ופסיקה מהשנה החולפת.

7133634999_b674bca9b9

תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך

על פי כללי המיסוי החדשים החלים על חברות משפחתיות, על מנת שחברה משפחתית תיהפך לחברה רגילה, יש לתת הודעה מראש על כך לפקיד-השומה באמצעות טופס 2590, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום ה – 30 בנובמבר 2015.

download

הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה-2015. בהתאם לצו, לגבי עסקאות אשר מועד החיוב במע"מ בגינן חל מיום 1 באוקטובר 2015, שיעור המע"מ יהיה 17%.

download

אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014

רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת דיווחים שנתיים, על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (ט' 126), ועל ניכויים מתשלומים שאינה משכורת או שכר עבודה (ט' 856), עד ליום 31 במאי 2015.

alon14pic

לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בשנים האחרונות ובשנה האחרונה בפרט נעשו שינויים תדירים ומהותיים בחוקי המס השונים, לגביהם רצוי להתעדכן לשם ביצוע שינויים, התאמות ותכנון ההתנהלות. תשומת ליבך מופנית למספר עניינים מהותיים המפורטים בעלון, שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, ופסיקה מהשנה החולפת.

download

הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016

ביום 7 לספטמבר 2014 (יום א' השבוע) פרסמה רשות המסים נוהל "גילוי מרצון" (הוראת שעה) שהינו מעין המשך לנוהל קודם מלפני שנתיים.

download

דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329

בימים אלו נשלחו ליחידים רבים דרישות מאגף המודיעין של רשות המיסים להגשת דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329.  ככלל, נשלחו הדרישות ליחידים שאין להם תיקים במס הכנסה, וזאת תוך שימוש במאגרי מידע שונים. ככל הנראה, נשלחו מכתבים ליחידים …

download

מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה)(התשע"ד-2014). מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם החל מיום ה-8.7.14 ועד ל-31.8.14, או עד למועד סיום מבצע 'צוק איתן', לפי המוקדם ביניהם.

2700075450_710b0dffdd

חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס

החל מיום 1 בינואר 2014 נכנסה לתוקפה הוראת סעיף 47ב(1) לחוק מס ערף מוסף, על פיה חלה חובה לציין את מספר הרישום של הקונה/מקבל השירות על גבי חשבונית המס.

חובה זו חלה על כל חשבונית אשר סכומה עולה על 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), כשהלקוח הינו לקוח עסקי (עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי).

download

הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

ביום 30 בדצמבר 2013, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד- 2013 (להלן- "התיקון"). במסגרת התיקון הורחבה הזכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג אשר עובדים באותו עסק. התיקון יחול על הכנסות אשר יופקו החל מיום 1 בינואר 2014.