alon15pic

לקראת תום שנת 2015 והיערכות לשנת 2016

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בשנים האחרונות נעשו שינויים תדירים ומהותיים בחוקי המס השונים, לגביהם רצוי התעדכן לשם ביצוע התאמות ותכנון ההתנהלות. תשומת ליבך מופנית למספר עניינים מהותיים המפורטים בעלון, שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, ופסיקה מהשנה החולפת.

7133634999_b674bca9b9

תזכורת – הגשת בקשה להפסיק להיחשב כחברה משפחתית בשנת-המס 2016 ואילך

על פי כללי המיסוי החדשים החלים על חברות משפחתיות, על מנת שחברה משפחתית תיהפך לחברה רגילה, יש לתת הודעה מראש על כך לפקיד-השומה באמצעות טופס 2590, וזאת לא יאוחר מחודש לפני תחילת שנת-המס, כלומר עד ליום ה – 30 בנובמבר 2015.

download

הורדת שיעור המע"מ מ-18% ל- 17%

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון), התשע"ה-2015. בהתאם לצו, לגבי עסקאות אשר מועד החיוב במע"מ בגינן חל מיום 1 באוקטובר 2015, שיעור המע"מ יהיה 17%.

download

אורכה להגשת דוחות 126 ו- 856 לשנת המס 2014

רשות המיסים הודיעה על דחיית מועד הגשת דיווחים שנתיים, על ניכויים ממשכורת ושכר עבודה (ט' 126), ועל ניכויים מתשלומים שאינה משכורת או שכר עבודה (ט' 856), עד ליום 31 במאי 2015.

alon14pic

לקראת תום שנת 2014 והיערכות לשנת 2015

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בשנים האחרונות ובשנה האחרונה בפרט נעשו שינויים תדירים ומהותיים בחוקי המס השונים, לגביהם רצוי להתעדכן לשם ביצוע שינויים, התאמות ותכנון ההתנהלות. תשומת ליבך מופנית למספר עניינים מהותיים המפורטים בעלון, שחלקם נובעים מחקיקה חדשה, ופסיקה מהשנה החולפת.

download

הליך גילוי מרצון ספטמבר 2016

ביום 7 לספטמבר 2014 (יום א' השבוע) פרסמה רשות המסים נוהל "גילוי מרצון" (הוראת שעה) שהינו מעין המשך לנוהל קודם מלפני שנתיים.

download

דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329

בימים אלו נשלחו ליחידים רבים דרישות מאגף המודיעין של רשות המיסים להגשת דוחות על פרטים אישיים ומקורות הכנסה בטופס 5329.  ככלל, נשלחו הדרישות ליחידים שאין להם תיקים במס הכנסה, וזאת תוך שימוש במאגרי מידע שונים. ככל הנראה, נשלחו מכתבים ליחידים …

download

מתווה לתשלום פיצויים בגין מבצע "צוק איתן" 2014

ועדת הכספים של הכנסת אישרה פה אחד את תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה)(התשע"ד-2014). מטרת התקנות היא פיצוי עסקים מאזור הדרום שנפגעו בשל המצב הביטחוני ששרר שם החל מיום ה-8.7.14 ועד ל-31.8.14, או עד למועד סיום מבצע 'צוק איתן', לפי המוקדם ביניהם.

2700075450_710b0dffdd

חובת ציון מס' רישום הקונה ע"ג חשבונית מס

החל מיום 1 בינואר 2014 נכנסה לתוקפה הוראת סעיף 47ב(1) לחוק מס ערף מוסף, על פיה חלה חובה לציין את מספר הרישום של הקונה/מקבל השירות על גבי חשבונית המס.

חובה זו חלה על כל חשבונית אשר סכומה עולה על 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), כשהלקוח הינו לקוח עסקי (עוסק, מלכ"ר או מוסד כספי).

download

הרחבת הזכאות לחישוב נפרד במיסוי הכנסות בני-זוג החל משנת 2014

ביום 30 בדצמבר 2013, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199), התשע"ד- 2013 (להלן- "התיקון"). במסגרת התיקון הורחבה הזכאות לחישוב מס נפרד לבני זוג אשר עובדים באותו עסק. התיקון יחול על הכנסות אשר יופקו החל מיום 1 בינואר 2014.

alon2013

לקראת תום שנת 2013 והיערכות לשנת 2014

עלון מידע זה מביא לעיונך מכלול של נושאים על מנת לעדכן ולסייע בהתנהלות נכונה וכלכול צעדים בנושאי חשבונאות ומס. בעלון מידע זה מפורטים גם עניינים שראוי לטפל בהם בקשר לסיום שנת 2013 ולראשית שנת 2014, ולתכנון המס לקראת הכנת הדוחות. כמו כן, קיימות בעלון המלצות להיערכויות מנהליות לסגירת החשבונות ולהיערכות לביקורת החשבונות הן לגבי חברות והן לגבי יחידים.

download

עדכון בנושא מדרגות מס רכישה ברכישת דירה בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים

בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו- 2014) שאושר בכנסת ופורסם ברשומות ביום 5.8.13, עודכנו שיעורי מס הרכישה בקניית דירת מגורים החל מיום 1.8.2013 ועד ליום 31.12.2014 כדלקמן: